Welcome To Mai Municipality

आन्तरिक आय(निकासी, हाटबजार, पटके कर) संकलन सम्बन्धी ठेक्का (डाक बढाबढ) को आसय पत्र आह्वानको सूचना